Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden 

Artikel 1. IDENTITEIT VAN DE ONDERMENER

Dit is de website van

De gegevens van zijn de volgende:

Maatschappelijke zetel: Hoogkamerstraat 243, 9140 Temse

Telefoon: 0470/76 34 10

E-mail: hallo@johclothing.com

Ondernemingsnummer: BE 0762.700.211

Voorafgaande verklaring betreffende het herroepingsrecht

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.” 

Meer informatie hieromtrent kan u vinden in het wetboek van economisch recht (artikel VI.47 en volgende) en op de site van de FOD Economie

 

Artikel 2. ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE

De hiernavolgende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van de producten die u terugvindt op de website van Joh Clothing.
Bij een bestelling bent u gebonden door en aanvaardt u deze algemene voorwaarden.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument overgedragen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op de maatschappelijke zetel van de ondernemer in te zien zijn en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3. PRIJZEN

Alle prijzen zijn aangeduid in euro. Deze prijzen zijn steeds vermeld inclusief  21% BTW. De betaling wordt uitgevoerd in euro.
Joh Clothing heeft het recht de aangeduide prijs te wijzigen voor u een bestelling plaatst. 

De betalingen verlopen via Mollie en kunnen worden uitgevoerd zoals aangeduid op de website.
 

Artikel 4. BEVESTIGING PER E-MAIL

Elke bestelling via de website zal – behoudens overmacht - onmiddellijk bevestigd worden per e-mail. U krijgt altijd een e-mail ter bevestiging van de goede ontvangst van uw bestelling.

Artikel 5. LEVERING - VERZENDING

De totale kostprijs en de leveringsdatum worden aangegeven op het moment van bestelling. De consument kan de manier van levering zelf aanduiden, meer bepaald aan huis, via een DPD verdeelpunt, levering aan huis of afhaling.

De verzending van de bestelde producten gebeurt volgens beschikbaarheid en in elk geval binnen de 5 werkdagen, behoudens overmacht.

 

Artikel 6. AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.

Artikel 7. HERROEPINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van een eventuele terugzending alsook de mogelijke kosten voor eventuele verzending voor zijn rekening.

Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na de herroeping, terugbetalen in een waardebon. De terugbetaling kan evenwel geweigerd worden totdat de goederen werden ontvangen door Joh Clothing.

Retourprocedure

Heb je een foute maat besteld of is het product toch net niet wat je er van verwacht had? Niet erg, we helpen je graag verder.

Wens je het te ruilen voor een andere maat, kleur of artikel, dat kan. 
Toch liever iets anders? Dan bezorgen wij jou een cadeaubon in de plaats, waarvan de retourkost in mindering wordt gebracht.

Je kan het product terugsturen tot 14 dagen na ontvangst van je product.

Welke producten kunnen niet teruggezonden worden?

  • beschadigde of gedragen stukken
  • producten in solden
  • gepersonaliseerde producten of producten op aanvraag.

Voor retour wordt een kost van €5,00 aangerekend, dit ten laste van de klant.
Wens je te retourneren, dan mag u steeds een e-mail naar hallo@johclothing.com


Artikel 8. PERSONALISATIE

Het herroepingsrecht geldt niet bij gepersonaliseerde bestellingen, waaronder (niet limitatief): 

Bij Joh Clothing bestaat de mogelijkheid om jouw textiel te personaliseren.
Indien jouw gekozen product gepersonaliseerd wordt bestaat de mogelijkheid niet om dit te retourneren of te herroepen.

Artikel 9. RETOURKOSTEN

Zie https://johclothing.com/pages/verzending-retour

Artikel 10. KLACHTENREGELING

Klachten over het product moeten binnen een termijn van 30 dagen nadat de consument de gebruiken heeft vastgesteld of redelijkerwijze kon vaststellen mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs.

Eventuele bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de ontvangst beantwoord.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden geregeld ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 11. WASVOORSCHRIFTEN

De wasvoorschriften van het door u bestelde product – indien van toepassing – worden bijgevoegd bij uw bestelling. Indien er schade aan het product zou zijn door niet naleving van deze voorschriften kan de verkoper hier op geen enkele manier voor worden aangesproken.

Artikel 12. GESCHILLENREGELING - BEVOEGDE INSTANTIES

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde zijn bevoegd.

Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De website, logo’s, teksten, foto’s,… zijn eigendom van de ondernemer en mogen niet bewerkt, vertaald, opgeslagen, gekopieerd, gereproduceerd,… worden zonder voorafgaandelijke toestemming.